SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Irlannincobyhdistys – FSIC ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki Etelä-Suomen läänissä.Yhdistys on perustettu tammikuun 16. päivänä 2002.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää irlannincob-hevosten kasvatus- ja jalostustoimintaa Suomessa, edistää irlannincob-hevosrodun tunnettavuutta ja tietoutta, laajentaa irlannincob-hevosten omistajien ja harrastajien piiriä, ylläpitää irlannincob-hevosten kantakirjaa sekä tarjota kyseisen hevosrodun rekisteröintipalveluja.


Yhdistys toimii yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten hevosalan yhdistysten ja järjestöjen kanssa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen


- koulutustoimintaa,


- nuorisotoimintaa,


- tiedotus- ja suhdetoimintaa,


- valistustoimintaa,


- julkaisutoimintaa,


- näyttelytoimintaa ja muuta jalostustoimintaa,


- muuta samantapaista toimintaa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys


- kerää jäseniltään jäsenmaksuja,


- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,


- järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia tarkoituksellisen toiminnan puitteissa,


- järjestää keräyksiä ja arpajaisia,


- harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä.


Toimintaansa varten yhdistys hankkii asianmukaiset luvat.


3. JÄSENET

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden loppuun mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

- on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

- ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

- on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

- ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai yhdistyksen lehdessä sekä internetsivustolla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vuosikokouksen esityslistalle tulevat asiat on tultava hallituksen tietoon 31.12. mennessä.

11. VARSINAINEN KOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle kalenterivuodelle

- valitaan tarvittaessa hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet

- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.